top of page

Regleman

Kondisyon Itilizasyon Sit wèb

Vèsyon 1.0

Sitwèb Make the Road CT ki nan www.maketheroadct.org se yon travay ki gen dwadotè ki fè pati Make the Road States, Inc., DBA Make the Road CT. Sèten karakteristik sit la ka sijè a gid adisyonèl, tèm, oswa règ, ki pral afiche sou sit la an koneksyon avèk karakteristik sa yo.

Tout tèm adisyonèl sa yo, direktiv, ak règ yo enkòpore pa referans nan Kondisyon sa yo.

Kondisyon Itilizasyon sa yo dekri tèm ak kondisyon legalman obligatwa ki sipèvize itilizasyon sit la. Lè w konekte sou sit la, w ap konfòm ak kondisyon sa yo epi ou reprezante ke ou gen otorite ak kapasite pou antre nan kondisyon sa yo. OU DWE GEN PI 18 ANS POU AKSÈ SITE A. SI OU PA DAKÒ AK TOUT PWOVIZYON TÈM SA YO, PA LOGIN NAN AK/OSWA ITILIZE SITE A.

Kondisyon sa yo mande pou itilize Seksyon 10.2 abitraj sou yon baz endividyèl pou rezoud diskisyon epi tou limite remèd ki disponib pou ou nan ka ta gen yon diskisyon. Kondisyon Itilizasyon sa yo te kreye avèk èd Jeneratè Kondisyon Itilizasyon yo.

 

Aksè nan sit la

Sijè a kondisyon sa yo. Konpayi ba w yon lisans ki pa ka transfere, ki pa eksklizif, ki revokab, ki limite pou w jwenn aksè nan sit la sèlman pou pwòp itilizasyon pèsonèl ou, ki pa komèsyal.

Sèten Restriksyon. Dwa yo apwouve pou ou nan Kondisyon sa yo sijè a restriksyon sa yo: (a) ou pa dwe vann, lwe, lwe, transfere, asiyen, distribye, òganize, oswa otreman eksplwate Commerce; (b) ou pa dwe chanje, fè travay derive nan, demonte, ranvèse konpile oswa ranvèse enjenyè nenpòt pati nan sit la; (c) ou pa dwe jwenn aksè nan sit la pou w ka bati yon sit entènèt ki sanble oswa konpetitif; epi (d) eksepte jan sa endike ekspreseman la a, okenn pati nan sit la pa kapab kopye, repwodui, distribye, repibliye, telechaje, parèt, afiche oswa transmèt nan nenpòt fòm oswa pa nenpòt mwayen sof si yo endike otreman, nenpòt lage, aktyalizasyon, oswa lòt adisyon nan fonksyonalite nan sit la dwe sijè a Kondisyon sa yo.  Tout copyright ak lòt avi propriétaires sou sit la dwe konsève sou tout kopi ladan l.

Konpayi rezève dwa pou chanje, sispann, oswa sispann sit la avèk oswa san avètisman ba ou.  Ou te apwouve ke Konpayi pa pral responsab devan ou oswa nenpòt twazyèm pati pou nenpòt chanjman, entèripsyon, oswa revokasyon nan sit la oswa nenpòt pati.

Pa gen sipò oswa antretyen. Ou dakò ke Konpayi p ap gen okenn obligasyon pou ba ou nenpòt sipò an koneksyon avèk sit la.

Eksepte nenpòt kontni itilizatè ke ou ka bay, ou konnen ke tout dwa pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan dwa, patant, mak komèsyal, ak sekrè komès, nan sit la ak kontni li yo posede pa konpayi oswa founisè Konpayi an. Remake byen ke Kondisyon sa yo ak aksè nan sit la pa ba ou okenn dwa, tit oswa enterè nan oswa nan nenpòt dwa pwopriyete entelektyèl, eksepte pou dwa aksè limite ki eksprime nan Seksyon 2.1. Konpayi ak founisè li yo rezève tout dwa yo pa akòde nan Kondisyon sa yo.

Lyen Twazyèm Pati ak Ajoute; Lòt Itilizatè yo

Lyen Twazyèm Pati ak Ajoute. Sit la ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb ak sèvis twazyèm pati, ak/oswa montre piblisite pou twazyèm pati.  Lyen ak Ajoute Twazyèm Pati sa yo pa anba kontwòl Konpayi an, epi Konpayi pa responsab okenn Lyen ak Ajoute Twazyèm Pati.  Konpayi bay aksè a Lyen ak Anons Twazyèm Pati sa yo sèlman kòm yon konvenyans pou ou, epi li pa revize, apwouve, kontwole, andose, garanti, oswa fè okenn reprezantasyon konsènan Lyen ak Anons Twazyèm Pati.  Ou sèvi ak tout Lyen ak Anons Twazyèm Pati sou pwòp risk ou, epi ou ta dwe aplike yon nivo apwopriye nan prekosyon ak diskresyon nan fè sa. Lè ou klike sou nenpòt nan Lyen ak Anons Twazyèm Pati yo, kondisyon ak règleman twazyèm pati ki aplikab yo aplike, ki gen ladan vi prive twazyèm pati a ak pratik rasanble done.

 

Lòt Itilizatè yo. Chak itilizatè sit se sèl responsab pou nenpòt ak tout pwòp kontni itilizatè li yo.  Paske nou pa kontwole Kontni Itilizatè a, ou rekonèt epi dakò ke nou pa responsab okenn Kontni Itilizatè, kit se pa oumenm oswa lòt moun ki founi.  Ou dakò ke Konpayi pa pral responsab pou nenpòt pèt oswa domaj ki fèt kòm rezilta nan nenpòt entèraksyon sa yo.  Si gen yon diskisyon ant oumenm ak nenpòt itilizatè sit, nou pa gen okenn obligasyon pou nou patisipe.

Ou lage epi dechaje pou tout tan Konpayi an ak ofisye nou yo, anplwaye yo, ajan, siksesè yo, ak moun ki plase yo nan, epi konsa ou renonse ak abandone, chak ak tout diskisyon, reklamasyon, konfli, demann, dwa, obligasyon, responsablite ki pase, prezan ak nan lavni, aksyon ak kòz aksyon nan tout kalite ak nati, ki te leve oswa ki rive dirèkteman oswa endirèkteman soti nan, oswa ki gen rapò dirèkteman oswa endirèkteman ak, sit la. Si ou se yon rezidan Kalifòni, ou anile seksyon 1542 Kòd sivil Kalifòni an koneksyon avèk sa ki pi wo a, ki di: "yon divilgasyon jeneral pa pwolonje a reklamasyon ke kreyansye a pa konnen oswa sispèk ki egziste an favè li nan tan egzekite liberasyon an, ki si li te konnen li dwe te afekte materyèlman règleman li ak debiteur la."

Limit responsabilite yo

Yo bay sit la sou yon baz "jan li ye" ak "jan sa disponib", ak konpayi ak founisè nou yo ekspreseman refize nenpòt ak tout garanti ak kondisyon nenpòt kalite, kit eksprime, implicite, oswa legal, ki gen ladan tout garanti oswa kondisyon komès. , kapasite pou yon objektif patikilye, tit, plezi trankil, presizyon, oswa ki pa vyolasyon.  Nou menm ak founisè nou yo pa garanti ke sit la pral satisfè kondisyon ou yo, yo pral disponib sou yon baz san enteripsyon, alè, an sekirite oswa san erè, oswa yo pral egzat, fyab, san viris oswa lòt kòd danjere, konplè, legal. , oswa san danje.  Si lalwa aplikab egzije nenpòt garanti ki gen rapò ak sit la, tout garanti sa yo limite nan dire a katrevendis (90) jou apati dat premye itilizasyon an.

Gen kèk jiridiksyon ki pa pèmèt esklizyon garanti tabli, kidonk esklizyon ki anwo a pa ka aplike pou ou.  Gen kèk jiridiksyon ki pa pèmèt limit sou konbyen tan yon garanti implicite dire, kidonk limit ki anwo a ka pa aplike pou ou.

Limitasyon sou responsablite

Nan limit maksimòm lalwa pèmèt, nan okenn ka konpayi oswa founisè nou yo ta dwe responsab devan ou oswa nenpòt twazyèm pati pou nenpòt ki pwofi pèdi, pèdi done, depans akizisyon nan pwodwi ranplasan, oswa nenpòt ki endirèk, konsekan, egzanplè, aksidantèl, domaj espesyal oswa pinitif ki rive nan oswa ki gen rapò ak kondisyon sa yo oswa itilizasyon ou nan, oswa enkapasite yo sèvi ak sit la menm si konpayi yo te avize sou posibilite pou domaj sa yo.  Aksè ak itilizasyon sit la se sou pwòp diskresyon ou ak risk, epi ou pral responsab sèlman pou nenpòt domaj nan aparèy ou an oswa sistèm òdinatè, oswa pèt done ki lakòz sa a.

Nan limit maksimòm lalwa pèmèt, malgre nenpòt bagay ki sou kontrè sa a, responsablite nou anvè ou pou nenpòt domaj ki soti nan oswa ki gen rapò ak akò sa a, ap toujou limite a yon maksimòm senkant dola ameriken (US $50). Egzistans lan nan plis pase yon reklamasyon pa pral elaji limit sa a.  Ou dakò ke founisè nou yo pa pral gen okenn responsablite ki soti nan oswa ki gen rapò ak akò sa a.

Gen kèk jiridiksyon ki pa pèmèt limitasyon oswa esklizyon responsablite pou domaj aksidan oswa konsekan, kidonk limitasyon oswa esklizyon ki anwo a ka pa aplike pou ou.

Tèm ak revokasyon. Sijè a Seksyon sa a, Kondisyon sa yo ap rete nan tout fòs ak efè pandan w ap itilize sit la.  Nou ka sispann oswa mete fen nan dwa w pou itilize sit la nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon nan diskresyon sèl nou an, ki gen ladan pou nenpòt ki itilizasyon sit la an vyolasyon kondisyon sa yo.  Lè yo mete fen nan dwa ou yo anba Kondisyon sa yo, Kont ou ak dwa pou jwenn aksè ak itilize Sit la pral sispann imedyatman.  Ou konprann ke nenpòt revokasyon nan Kont ou a ka enplike efase Kontni Itilizatè ou a ki asosye ak Kont ou a nan baz done nou yo.  Konpayi p ap gen okenn responsablite anvè ou pou nenpòt ki revokasyon dwa ou anba Kondisyon sa yo.  Menm apre yo fin sispann dwa w anba Kondisyon sa yo, dispozisyon sa yo nan Kondisyon sa yo ap rete an vigè: Seksyon 2 jiska 2.5, Seksyon 3 ak Seksyon 4 jiska 10.

Règleman sou dwadotè.

Konpayi respekte pwopriyete entelektyèl lòt moun epi li mande itilizatè sit nou an fè menm bagay la.  An koneksyon avèk sit nou an, nou te adopte epi aplike yon politik ki respekte lwa copyright ki bay pou retire nenpòt materyèl ki vyole ak pou mete fen nan itilizatè sit nou an sou entènèt ki repete vyole dwa pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan dwa.  Si ou kwè ke youn nan itilizatè nou yo, atravè itilizasyon sit nou an, vyole copyright (yo) nan yon travay, epi ou vle retire materyèl la swadizan vyole, enfòmasyon sa yo nan fòm yon notifikasyon alekri (dapre a 17 USC § 512(c)) dwe bay Ajan Dwa nou deziyen an:

  • siyati fizik oswa elektwonik ou;

  • idantifikasyon travay ki gen dwadotè (yo) ke ou di ke yo te vyole;

  • idantifikasyon materyèl sou sèvis nou yo ke ou reklame ap vyole epi ke ou mande nou retire;

  • ase enfòmasyon pou pèmèt nou jwenn materyèl sa yo;

  • adrès ou, nimewo telefòn ou, ak adrès imel ou;

  • yon deklarasyon ke ou gen yon kwayans lafwa byen ke itilizasyon materyèl la kontrekab pa otorize pa pwopriyetè copyright la, ajan li yo, oswa dapre lalwa; epi

  • yon deklarasyon ke enfòmasyon ki nan notifikasyon an egzat, epi anba penalite pou fo temwayaj, ke ou se swa pwopriyetè copyright ki swadizan te vyole a oswa ke ou gen otorizasyon pou aji nan non pwopriyetè copyright la.

 

Tanpri sonje ke, daprè 17 USC § 512(f), nenpòt defòmasyon nan reyalite materyèl nan yon notifikasyon alekri otomatikman soumèt pati plent lan nan responsablite pou nenpòt domaj, depans ak frè avoka nou fè an koneksyon avèk notifikasyon alekri a ak akizasyon nan. vyolasyon copyright.

Jeneral

Kondisyon sa yo sijè a revizyon detanzantan, epi si nou fè nenpòt chanjman sibstansyèl, nou ka fè w konnen lè w voye yon imèl ba w nan dènye adrès imel ou te ba nou an e/oswa lè w afiche yon avi sou chanjman sa yo sou nou an. Sit.  Ou responsab pou bay nou adrès imel ki pi aktyèl la.  Nan ka dènye adrès imèl ou te ba nou an pa valab, voye imèl nou an ki gen avi sa a ap alòske yon avi efikas sou chanjman ki dekri nan avi a.  Nenpòt chanjman ki fèt nan Kondisyon sa yo pral efektif pi bonè nan trant (30) jou kalandriye apre nou voye yon avi imèl ba ou oswa trant (30) jou kalandriye apre nou afiche avi sou chanjman yo sou sit nou an.  Chanjman sa yo pral efikas imedyatman pou nouvo itilizatè sit nou an.  Kontinye itilizasyon sit nou an apre avi sou chanjman sa yo ap endike ke w rekonèt chanjman sa yo ak akò pou w respekte tèm ak kondisyon chanjman sa yo. Rezolisyon dispit. Tanpri li Akò Abitraj sa a ak anpil atansyon. Li fè pati kontra ou ak Konpayi an epi li afekte dwa w.  Li genyen pwosedi pou ARBITRAJ OBLIGATWA AK YON ANNONSE AKSYON KLAS.

Aplikasyon Abitraj Akò. Tout reklamasyon ak diskisyon an koneksyon avèk Kondisyon yo oswa itilizasyon nenpòt pwodwi oswa sèvis Konpayi an bay ki pa ka rezoud yon fason enfòmèl oswa nan tribinal ti reklamasyon yo dwe rezoud pa obligatwa abitraj sou yon baz endividyèl dapre kondisyon ki nan Akò Abitraj sa a.  Sòf si yo dakò yon lòt jan, tout pwosedi abitraj yo dwe fèt an Angle.  Akò Abitraj sa a aplike pou ou menm ak Konpayi an, ak pou nenpòt filiales, afilye, ajan, anplwaye, predesesè nan enterè, siksesè, ak plas, osi byen ke tout itilizatè otorize oswa san otorizasyon oswa benefisyè nan sèvis oswa machandiz yo bay anba Kondisyon yo.

Egzijans Avi ak Rezolisyon Enfòmèl Dispit. Anvan youn nan pati yo ka chèche abitraj, pati a dwe voye bay lòt pati a yon Avi Distisyon alekri ki dekri nati ak baz reklamasyon an oswa dispit la, ak soulajman yo mande a.  Yo ta dwe voye yon Avi pou Konpayi an nan: 301 Grove St., Brooklyn, NY, 11237. Apre yo fin resevwa Avi a, oumenm ak Konpayi an ka eseye rezoud reklamasyon an oswa dispit la yon fason enfòmèl.  Si oumenm ak Konpayi an pa rezoud reklamasyon an oswa diskisyon nan trant (30) jou apre yo fin resevwa Avi a, nenpòt pati ka kòmanse yon pwosedi abitraj.  Kantite lajan nenpòt òf nenpòt pati fè pa dwe divilge bay abit la jiskaske abit la te detèmine kantite lajan an nan prim lan ke youn nan pati yo gen dwa.

 

Règ Abitraj. Abitraj dwe inisye atravè Asosyasyon Abitraj Ameriken an, yon founisè altènatif pou rezoud konfli ki etabli ki ofri abitraj jan sa endike nan seksyon sa a.  Si AAA pa disponib pou abitye, pati yo dwe dakò pou yo chwazi yon Founisè ADR altènatif.  Règ Founisè ADR a dwe gouvène tout aspè nan abitraj la eksepte nan limit règ sa yo an konfli ak Regleman yo.  Règ Abitraj Konsomatè AAA ki gouvène abitraj la disponib sou entènèt nan adr.org oswa lè w rele AAA nan 1-800-778-7879.  Abitraj la dwe fèt pa yon sèl abit net.  Nenpòt reklamasyon oswa diskisyon kote montan total rekonpans yo chache a mwens pase dis mil dola ameriken ($10,000.00) ka rezoud atravè abitraj obligatwa ki pa baze sou aparans, nan opsyon pati k ap chèche sekou.  Pou reklamasyon oswa diskisyon kote montan total rekonpans yo chache a se dis mil dola ameriken ($10,000.00 dola ameriken) oswa plis, dwa pou yon odyans ap detèmine pa Règ Abitraj yo.  Nenpòt odyans ap fèt nan yon kote ki nan 100 mil de rezidans ou, sof si ou abite andeyò Etazini, e sof si pati yo dakò otreman.  Si w abite andeyò peyi Etazini, abit la dwe bay pati yo yon avi rezonab sou dat, lè ak kote nenpòt odyans oral yo. Nenpòt jijman sou rekonpans abit la bay yo ka antre nan nenpòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan.  Si abit la ba ou yon rekonpans ki pi gran pase dènye òf règleman ke Konpayi an te fè ou anvan inisyasyon abitraj la, Konpayi an ap peye w pi gwo nan rekonpans lan oswa $2,500.00.  Chak pati dwe peye pwòp depans pa yo ak debousman ki soti nan abitraj la epi yo dwe peye yon pati egal nan frè ak depans Founisè ADR a.

Règ adisyonèl pou Abitraj ki pa baze sou aparans. Si yo chwazi abitraj ki pa baze sou aparans, abitraj la dwe fèt pa telefòn, sou entènèt ak/oswa baze sèlman sou soumèt alekri; se pati ki inisye abitraj la ki pral chwazi fason espesifik la.  Abitraj la pa dwe enplike okenn aparans pèsonèl pa pati yo oswa temwen sòf si pati yo dakò yon lòt jan.

Limit tan. Si oumenm oswa Konpayi an pouswiv abitraj, aksyon abitraj la dwe inisye ak/oswa mande nan lwa preskripsyon an ak nan nenpòt dat limit ki enpoze dapre Règ AAA yo pou reklamasyon ki enpòtan an.

 

Otorite abit. Si abitraj inisye, abit la pral deside dwa ak responsablite ou menm ak Konpayi an, epi diskisyon an pa pral konsolide ak nenpòt lòt zafè oswa ansanm ak nenpòt lòt ka oswa pati.  Abit la dwe gen otorite pou l bay mosyon ki konsène tout oswa yon pati nan nenpòt reklamasyon.  Abit la dwe gen otorite pou l akòde domaj monetè, epi akòde nenpòt remèd oswa sekou ki pa monetè ki disponib pou yon moun dapre lalwa ki aplikab, Règ AAA yo, ak Kondisyon yo.  Abit la dwe bay yon sibvansyon alekri ak deklarasyon desizyon ki dekri konklizyon esansyèl ak konklizyon sou ki sibvansyon an baze.  Abit la gen menm otorite pou bay soulajman sou yon baz endividyèl ke yon jij nan yon tribinal ta genyen.  Kondisyon abit la se final la epi li obligatwa pou ou menm ak Konpayi an.

Egzansyon jijman jiri. PATI YO RENONSE DWA KONSTITISYONÈL AK LEGATISYON YO POU ALE NAN TRIBINAL EPI GEN YON JIJMAN DEVAN YON JIJ OSWA YON JIRI, olye yo chwazi ke tout reklamasyon ak diskisyon yo dwe rezoud pa abitraj dapre Akò Abitraj sa a.  Pwosedi abitraj yo anjeneral pi limite, pi efikas ak mwens chè pase règ ki aplikab nan yon tribinal epi yo sijè a yon revizyon trè limite pa yon tribinal.  Nan ka nenpòt litij ta dwe leve ant oumenm ak Konpayi an nan nenpòt tribinal eta oswa federal nan yon pwosè pou anile oswa fè respekte yon abitraj oswa otreman, OU AK KONPAYI AN RENONSE A TOUT DWA POU YON JIJI JIRI, olye de chwazi ke dispit la dwe rezoud. pa yon jij.

 

Egzansyon Aksyon Kolektif oswa Aksyon Konsolide. Tout reklamasyon ak diskisyon ki nan sijè ki abòde lan akò abitraj sa a dwe abitye oswa litige sou yon baz endividyèl epi yo pa sou yon baz klas, epi reklamasyon plis pase yon kliyan oswa itilizatè pa kapab abitye oswa litige ansanm oswa konsolide ak sa yo ki nan nenpòt lòt kliyan. oswa itilizatè.

 

Konfidansyalite. Tout aspè nan pwosedi abitraj la dwe entèdi konfidansyèl.  Pati yo dakò pou kenbe konfidansyalite sof si lalwa egzije sa.  Paragraf sa a pa dwe anpeche yon pati soumèt bay yon tribinal nenpòt enfòmasyon ki nesesè pou fè respekte Akò sa a, pou fè respekte yon abitraj, oswa pou chèche sekou enjonksyon oswa ekitab.

 

Separabilite. Si yon tribinal ki gen yon jiridiksyon konpetan jwenn nenpòt pati oswa pati nan Arbitraj sa a ki pa valab oswa ki pa ka egzekite, lè sa a, pati oswa pati espesifik sa a pa gen okenn fòs ak efè epi yo pral koupe ak rès Akò a. kontinye nan tout fòs ak efè.

Dwa pou Renonse. Nenpòt oswa tout dwa ak limit ki tabli nan Akò Abitraj sa a ka renonse pa pati ki fè reklamasyon an kont li.  Egzansyon sa a pa dwe renonse oswa afekte okenn lòt pati nan Akò Abitraj sa a.

 

Siviv nan Akò. Akò Abitraj sa a pral siviv revokasyon relasyon ou ak Konpayi an.

Tribinal pou ti reklamasyon. Men, sa ki pi wo a, swa oumenm oswa Konpayi an ka pote yon aksyon endividyèl nan tribinal ti reklamasyon.

 

Sekou Ekitab Ijans . Nenpòt kòman sa ki pi wo a, nenpòt pati ka chèche sekou ekitab ijans devan yon tribinal eta oswa federal pou kenbe sitiyasyon an annatant abitraj.  Yon demann pou mezi pwovizwa pa dwe konsidere kòm yon dispans nenpòt lòt dwa oswa obligasyon anba Akò Abitraj sa a.

Reklamasyon ki pa sijè a Abitraj. Malgre sa ki pi wo a, reklamasyon pou difamasyon, vyolasyon Lwa sou Fwod ak Abi sou Odinatè, ak vyolasyon oswa divisyon patant lòt pati a, copyright, mak komèsyal oswa sekrè komèsyal yo pa dwe sijè a Akò Abitraj sa a.

Nan nenpòt sikonstans kote Akò Abitraj ki endike anwo a pèmèt pati yo fè yon litij nan tribinal, pati yo dakò soumèt yo bay jiridiksyon pèsonèl tribinal yo ki nan Konte Netherlands, Kalifòni, pou rezon sa yo.

Sit la ka sijè a lwa kontwòl ekspòtasyon US epi li ka sijè a règleman ekspòtasyon oswa enpòte nan lòt peyi. Ou dakò pou pa ekspòte, re-ekspòte, oswa transfere, dirèkteman oswa endirèkteman, nenpòt done teknik Etazini akeri nan men Konpayi, oswa nenpòt pwodwi ki itilize done sa yo, an vyolasyon lwa yo oswa règleman ekspòtasyon Etazini yo.

Konpayi an sitiye nan adrès ki nan Seksyon 10.8. Si w se yon rezidan Kalifòni, ou ka rapòte plent yo bay Inite Asistans Plent nan Divizyon Pwodui Konsomatè nan California Department of Consumer Affairs lè w kontakte yo alekri nan 400 R Street, Sacramento, CA 95814, oswa pa telefòn nan (800). ) 952-5210.

Kominikasyon Elektwonik. Kominikasyon ki genyen ant ou menm ak Konpayi yo sèvi ak mwayen elektwonik, kit ou itilize sit la oswa voye imèl ba nou, oswa si konpayi afiche avi sou sit la oswa kominike avèk ou pa imel. Pou rezon kontra, ou (a) dakò pou resevwa kominikasyon nan men Konpayi nan yon fòm elektwonik; epi (b) dakò ke tout tèm ak kondisyon, akò, avi, divilgasyon, ak lòt kominikasyon ke Konpayi ba ou elektwonikman satisfè nenpòt obligasyon legal ke kominikasyon sa yo ta satisfè si li ta nan yon kopi papye ekri.

Tout Regleman. Kondisyon sa yo konstitye tout akò ant ou menm ak nou konsènan itilizasyon sit la. Echèk nou pou egzèse oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon nan Kondisyon sa yo pa dwe opere kòm yon dispans dwa oswa dispozisyon sa yo. Tit seksyon ki nan Kondisyon sa yo se pou konvenyans sèlman epi yo pa gen okenn efè legal oswa kontra. Mo "ki gen ladan" vle di "ki gen ladan san limitasyon". Si yo konsidere nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo ki pa valab oswa ki pa ka egzekite, lòt dispozisyon ki nan Kondisyon sa yo pral san pwoblèm epi yo pral konsidere dispozisyon ki pa valab oswa ki pa ka aplike pou li modifye yon fason pou li valab epi ki ka aplike nan limit maksimòm lalwa pèmèt.  Relasyon w ak Konpayi an se yon kontraktè endepandan, epi okenn pati pa se yon ajan oswa patnè lòt la.  Kondisyon sa yo, ak dwa ak obligasyon ou yo ki nan la a, yo pa gendwa plase, soutretan, delege, oswa transfere pa ou san konsantman alekri davans Konpayi an, epi nenpòt tantativ plasman, soutretan, delegasyon, oswa transfè an vyolasyon sa ki pi wo a pral nil epi anile.  Konpayi an ka bay kondisyon sa yo lib.  Tèm ak kondisyon ki tabli nan Kondisyon sa yo dwe obligatwa pou moun k ap resevwa yo.

 

Konfidansyalite w. Tanpri li Règleman sou enfòmasyon prive nou an.

Enfòmasyon sou Copyright/Mak Komèsyal. Copyright ©. Tout dwa rezève.  Tout mak, logo ak mak sèvis ki parèt sou sit la se pwopriyete nou oswa pwopriyete lòt twazyèm pati. Ou pa gen dwa sèvi ak Mak sa yo san konsantman alekri anvan nou oswa konsantman twazyèm pati sa yo ki ka posede Mak yo.

Enfòmasyon sou kontak

Adrès: 301 Grove St., Brooklyn, NY, 11237

Imèl: mary.smith@maketheroadct.org

bottom of page